Bekçilik Sözlü Mülakatta Sorulacak Sorular

34 Beğeni Yorum
Bekçilik Sözlü Mülakatta Sorulacak Sorular

Merhaba sayın ziyaretçi, bu makalemizde “Bekçilik Sözlü Mülakatta Sorulacak Sorular” hakkında bilgiler vereceğiz.

Dün açıklanan sorular içerisinde aşina olduğumuz sorularda var, bilmediğimiz sorularda var.

Makaleye başlamadan önce, mülakata girecek tüm arkadaşlara başarılar dileriz. Torpilsiz, hilesiz hurdasız hakkı olanın kazanacağı bir mülakat geçirmenizi dileriz.

Gelelim Sorulara!

Amerika ile aramızda sorun olan Rahip Kimdir?
Andrew Craig Brunson

Neden Bekçi olmak istiyorsun?
Cevap kişisel görüşler içermektedir.

Atatürk’ün anne ve babasının adı nedir?
Annesi Zübeyde Hanım
Babası Ali Rıza Efendi

Tarihte Coğrafi Keşif yapan iki ülke söyleyin.
Portekiz ve İspanya

FETÖ hakkında düşünceniz ve bilgileriniz neler?
Cevap kişisel görüşler içermektedir.

Bir Bekçi de bulunması gereken özellikler nelerdir?
Cevap kişisel görüşler içermektedir.

Jandarmanın İçişlerine bağlanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cevap kişisel görüşler içermektedir. (Jandarma kolluk kuvvetidir, bu nedenle şahsi fikrim İçişleri Bakanlığı’na bağlanması mantıklı)

Hobileriniz nelerdir?
Cevap kişisel görüşler içermektedir.

Empati nedir?
Empati veya eşduyum, bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek demektir. Kendi duygularını başka nesnelere yansıtmak anlamında da kullanılır.

‘‘Öfkeyle kalkan zararla oturur’’ atasözünü açıklayınız.
Cevap kişisel görüşler içermektedir.

İlkyardım nedir?
İlk yardım, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin veya ilk yardım eğitimi almış herkesin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan sağlık müdahalesidir.

‘‘Aslan yattığı yerden belli olur.’’atasözünü açıklayınız.
Cevap kişisel görüşler içermektedir.

“Sakla samanı, gelir zamanı” atasözünü açıklayınız.
Cevap kişisel görüşler içermektedir.

Napolyon Bonapart kimdir?
Napolyon Bonapart, Fransız asker, devlet adamı. Birinci Napolyon olarak 1804’ten 1814’e kadar Fransa İmparatoru. Gerek Fransız Devrim Savaşları gerekse Napolyon Savaşları sırasında Fransa’ya önderlik ettiği gibi tüm Avrupa’yı da etkilemiş bir komutandır.

Ülkemizin sorunlardan bahsedebilir misiniz?
Cevap kişisel görüşler içermektedir.

Egoistlik nedir?
Benlik, insanın sürekli kendini ön plana çıkarma çabası, kendini sürekli ispatlama göstergesi. Bencillik.

Otorite nedir?
Otorite veya yetke, herhangi bir konuda bir şeyin yeterliliğine herkesi inandırarak bir kişinin kendine sağladığı itaat ve güven; hâkimiyet ve emretme kudreti; yaptırım koyma ve kullanma gücüdür. Max Weber otorite tiplerini 3’e ayırır: geleneksel otorite, karizmatik otorite ve hukuksal otorite.

Kolluk Kuvveti nedir?
Türkiye’deki kolluk kuvvetleri, Türkiye’deki kolluk kuvvetleri veya aynı anlamı taşıyan kolluk kuruluşlarının sınıflandırılması ve türlerine göre ayrımıdır. Türkiye’deki kolluk kuvvetlerinin çoğu Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına bağlıdır.

Ülkemizdeki 5 büyük il hangileridir?
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya

Eleştiri nedir?
İngilizceden çevrilmiştir-Bir eleştirmen, sanat, edebiyat, müzik, sinema, tiyatro, moda, mimarlık ve yemek gibi çeşitli yaratıcı çalışma biçimlerinin bir değerlendirmesini ve görüşünü ileten bir profesyoneldir. Eleştirmenler ayrıca sosyal veya devlet politikalarını da ele alabilirler.

Demokrasi nedir?
Demokrasi, dünyadaki tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir tür yönetim biçimidir. Yunanca dimokratia sözcüğünden türemiştir. Türkçeye, Fransızca démocratie sözcüğünden geçmiştir.

RTÜK nedir?
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, veya kısaca RTÜK, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların yayınlarını denetleyen kamu kuruluşu. Üyeleri TBMM Genel Kurulu tarafından siyasi partilerin adayları arasından seçilir.

G8 ülkeleri hangileridir?
Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Rusya, İngiltere ve Amerika

Atmosfer nedir?
Atmosfer veya gaz yuvarı, herhangi bir gök cisminin etrafını saran ve gaz ile buhardan oluşan tabaka.

Bekçide olması gereken özellikler nelerdir?
Kişisel görüşleriniz yer alacaktır.

Laiklik nedir?
Laiklik veya laisizm, devlet yönetiminde herhangi bir dinin referans alınmamasını ve devletin dinler karşısında tarafsız olmasını savunan prensip. Fransızcadan Türkçeye geçmiş olan “laik” sözcüğü, “din adamı olmayan kimse; din adamı dışında kalan halk” anlamına gelen Latince “laicus” sözcüğünden gelmektedir.

Suç nedir?
Suç, yanlış ya da zararlı olduğu için yasaklanan ve bazı durumlarda cezalandırılan davranış. Hukuki anlamda suç, bir toplumdaki hukuki kurumlar tarafından ceza veya güvenlik tedbiri yaptırımına bağlanmış fiildir. Suçu gerçekleştiren kişiye suçlu denir.

Pusula nedir?
Pusula, başlıca olarak ulaşımda ve arazi incelemesinde kullanılan, dünya üzerinde yön tespit etmeye yarayan cihaz. Pusulalar; manyetik veya cayroskopik olarak ya da bir yıldıza göre yön belirleme prensipleriyle çalışırlar.

Eski Türk devletlerinin 5 tanesini sayınız.
Asya Hun İmparatorluğu, Avrupa Hun Devleti, Göktürk Devleti, Uygurlar ve Karluklar

Alternatif enerji kaynakları nelerdir?
Güneş enerjisi, Jeotermal enerji, Dalga enerjisi ve Biyokütle enerjisi.

Tarafsızlık nedir?
Tarafsızlık, genel anlamıyla taraf tutmama, yansız kalma, belirli bir zaman ve mekanda belirlenmiş tutum ve düşünceler arasında tercih yapmama halidir. Gündelik dilde, kararsızlık, çekimserlik, eylemsizlik, tepkisizlik gibi kelimelerin yerine de kullanılmaktadır.

Örnek bir lider nasıl olunmalıdır?
Kişisel görüşler içermektedir. (Efendimiz S.A.V.) örnek bir liderdir.

Propaganda nedir?
Propaganda, çok sayıda insanın düşünce ve davranışlarını etkilemek amacını taşıyan önceden planlanmış bir mesajlar bütünüdür. Propaganda tarafsız bilgi sağlama yerine, en temelde kendi kitlesini etkileyecek bilgiyi sunar. Mesaj doğru olsa da yönlü olabilir ve olayın tümünü dengeli bir şekilde sunmayabilir.

Anayasa Mahkemesi nedir?
Anayasa mahkemesi birincil olarak anayasal hukukla uğraşan yüksek mahkemedir. Temel yetkisi, işleme sokulması düşünülen veya işleme sokulan yasaların, veya bazı temel yasama uygulamalarının ilgili ülkenin anayasasıyla bağdaşıp bağdaşmadığının tespitidir.

‘‘ Araba devrilince yol gösteren çok olur’’ sözünü açıklayınız.
Kişisel görüşler içermektedir.

Başarıyı nasıl tanımlarsınız?
Kişisel görüşler içermektedir.

Trafik kuralları hakkında bilgi verin.
Bilgilerinizi aktarınız.

Karakter nedir?
Bir karakter yapısı, bir bireyin diğerleriyle, çeşitli uyaranlarla ve çevre ile ilgili ve bunlarla tepki verdiği belirli şekillerde ortaya çıkan ikincil bir özellik sistemidir.

İnsan hakları hakkında bilgi veriniz.
Bilgilerinizi aktarınız.

Öz yönetim nedir?
Özyönetim, özyönetim veya özerklik, çeşitli organizasyon ölçekleri için geçerli olan soyut bir kavramdır.

Sponsor nedir?
Kendini tanıtmak ya da yalnızca desteklemek amacıyla, bir sanat, kültür, spor vb. etkinliğinin giderlerinin tümünü ya da bir bölümünü bir tür bağış olarak karşılayan kimse ya da kuruluş.

Yönetim ne demektir?
Yönetim, kısaca yönetme işi ya da yönetme eylemi demektir.

İstihbarat nedir?
İstihbarat, siyasi makamlara sunulmak üzere toplanmış ve çözümlenmiş izlemsel veya taktik içerikli işlenmiş bilgilere denir. Her türlü kaynaktan elde edilen ham bilgi ilişkisiz gibi görünen parçalardan oluşan, çelişkili, güvenilmez, yanıltıcı veya yanlış olabilir.

Enflasyon nedir?
Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını ifade eden bir durumdur. Diğer bir tanımı nominal millî gelirin, bu gelirle satın alınan mal miktarına nazaran artması yani şişmesi demektir. Deflasyonun tersidir.

Kitle nedir?
Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde kitle, ‘bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğu, kütle’ olarak tanımlanıyor. İkinci bir anlamı ise, ‘belirli işleviyle özellik gösteren büyük insan kalabalığı’ anlamına gelmektedir.

Bekçinin asıl görevleri nelerdir?
Çarşı ve mahalle bekçi teşkilatı, en büyük mülkiye amirinin emrinde, genel zabıtaya yardımcı, silahlı bir kuruluştur. Emniyet teşkilatı bulunan yerlerdeki bekçi kuruluşlarının mesleki amiri, polisin ilçedeki en büyük amiridir. Jandarmanın görev alanında bulunan belediye sınırları içindeki bekçi kuruluşlarının mesleki amiri ise ilçe Jandarma birlik komutanıdır.

Beden dili nedir?
Beden dili ise;İnsanların yada hayvanların, jest, mimik ve hareketler ile konuşma işlevi olmadan iletişim kurmasıdır. İletişimde en etkili faktör beden dilidir.

Sence iletişim nedir?
Düşüncelerinizi aktarınız.

Beyin göçü nedir?
Beyin göçü, yetiştirilmesi için büyük kaynak gerektiren veya yetiştiği halde ilgisizlik ve olanaksızlık nedeniyle bilim insanı, hekim, mühendis gibi vasıflı insan gücünün daha gelişmiş bir ülkeye göç etmesi.

Esnafla nasıl iletişimin olmalı?
Kişisel düşüncelerinizi aktarınız.

Deprem nedir?
Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür.

Coğrafi yönleri sayınız?
Doğu, Batı, Kuzey ve Güney.

Anayasa nedir?
Anayasa, ülke üzerindeki egemenlik haklarının kullanım yetkisinin içeriğinde belirtildiği şekliyle devlete verildiğini belirleyen toplumsal sözleşmelerdir. Hans Kelsen’in Normlar Hiyerarşisi’ne göre diğer bütün hukuki kurallardan ve yapılardan üstündür ve hiçbir kanun ve yapı anayasaya aykırı olamaz.

Polis nedir?
Polis, kamu düzenini ve vatandaşın canı, malı ve temel hak ve özgürlüklerini korumakla görevli, yasa uygulayıcı bir çeşit kamu görevlisidir. Tüm ülkelerde polis kuvvetlerine veya polise benzer yetkiler ile donatılmış diğer güvenlik birimlerine rastlanır.

Kıta nedir?
Kıta veya anakara, yeryüzünü oluşturan büyük kara parçaları. Kıta’yı tanımlayan tek bir standart yoktur ve bu yüzden farklı kültürler ve bilimler neyin kıta olarak yorumlanacağına ilişkin farklı listelere sahiptirler.

Kitap okumanın bize faydaları nelerdir?
Kişisel düşüncelerinizi aktarınız.

Güneş ilk hangi illerimizden doğar? 4 tane sayınız.
Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari.

Kültür nedir?
Kültür, toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi her şey. İnsana ilişkin bir kavram olarak kültür, tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemidir.

Aynı nehirde iki kere yıkanmaz sözünü açıklayınız.
Kişisel görüşünüzü aktarınız.

Güvenlik nedir?

İnsan Hakları Kavramı nedir?

DNA nedir?

Liberalizm nedir?

Kanun nedir?

Sınır komşularımızı sayınız?

Aziz Sancar kimdir?

Güneşe en yakın gezegen hangisidir?

Modernizm nedir?

Öz savunma nedir?

Öz yönetim nedir?

Meclis soruşturması nedir?

Adli kolluk nedir?

Mobese nedir?

TBMM neden Ankara’da açıldı.

Bekçinin görevleri neler?

Liyakat Nedir ?

İlgilenebileceğin diğer başlıklar.

Yazar Hakkında: Reyhan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.